Dagordning

1. Årsmötets öppnande

2. Årsmötets stadgeenliga utlysande

3. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet.

4. Val av justerare tillika rösträknare

5. Styrelsens verksamhetsberättelse

6. Ekonomisk berättelse

7. Revisionsberättelse

8. Ansvarsfrihet för styrelsen

9. Motioner till årsmötet

10. Fastställande av avgifter

11. Val av ordförande för ett år

12. Val av styrelseledarmöten enligt § 10.

13. Val av revisorer

14. Val av valberedning om 2 personer varav en är sammankallande

15. Övrig information

16. Avtackning och mötets avslutande