Sandsbrovikens båtklubb är en ideell intresseförening för medlemmar som vill bedriva ett aktivt och säkert fritidsliv på Helgasjön och övriga sjöar som kan nås via ett antal olika kanaler.

Båtklubben har sin hemmahamn i Sandsbro som ligger vid sydöstra delen av Helgasjön. Växjö kommun har under alla år varit mycket positiv till verksamheten och gett den sitt stöd genom att låta sällskapet arrendera hamnområdet. Vattenområdet runt bryggorna arrendera klubben av Växjö Stift. Strax norr om båthamnen finns en välbesökt kommunal badplats.

Båtklubben bildades 19XX och har idag cirka 140 medlemmar, varav 71 har båtplats vid någon av våra två permanenta bryggor.

Inledningsvis fanns en flytbrygga med ett 20-tal platser, samt ett antal platser vid strand respektive boj. För att öka antalet platser vid brygga projekterades och inköptes de nuvarande bryggorna som togs i bruk 2010. Året efter införskaffades även en sjösättningsramp vilket underlättar främst för de medlemmar som ännu inte har plats vid bryggorna.

Skötsel av hamnområdet leds av klubbens hamnfogde som upprättar skötselschema, vilket innebär att varje medlem skall tillsammans med ytterligare två medlemmar under en vecka tillse att hamnområdet är städat och gräsmattorna klippta. Vidare skall man notera avvikelser i form av skadegörelse, dåliga förtöjningar m.m. som påverkar trivseln vid hamnen.

Vid årsmötet fastställs de stadgar som den valda styrelsen har att arbeta efter för medlemmarnas bästa. Medlemskap fås genom att erlägga fastställda avgifter.

SVBK har ett nära samarbete med övriga båtklubbar i södra delen av Helgasjön genom Helgasjörådet.  Detta samarbete har resulterat i uppdaterat sjökort och utmärkning av nya samt underhåll av tidigare utsatta prickar och fyrar. Bl.a. pågår projektering för mottagning av latrinavfall vid HSS som har hemmahamn vid Evedal.

 

Sandsbrovikens båtklubb har organisationsnummer 829502-4627.