I kväll var jag på ett informationsmöte i Evedal, angående en ny vattenledning till Åby, som Växjö kommun och Helgasjörådet tagit initiativ till.

Det är tänkt att lägga en 110 mm plastledning från Evedal i farleden ända upp till Åby, vilket är en sträcka på ca 12 km. Ledningen kommer att förankras på botten.

Hela projektet är beräknat till 15 milj. Upphandling skall ske under hösten och arbetet beräknas starta vid islossningen 2016. Förslag lämnades från båtklubbarna och fiskeklubbarna att överväga att påbörja arbetet hösten 2016 för att minska störningar på båtliv och fiskarnas lekperioder.

Information till båtklubbarna m.fl. finns (kommer att finnas) på Växjö kommuns hemsida under Helgasjön.

Benkt/ordf 

 

 

Årsmöte för Sandsbrovikens båtklubb 2015-01-22

 

Plats: Sandsbro församlingshem.

Närvarande: Se bifogad närvarolista, bilaga 1.

 

§ 1 Mötets öppnande.

Föreningens ordförande Benkt Sjödahl öppnar mötet och hälsar alla välkomna. Dagens årsmöte är nr 22 i klubbens historia.

 

§ 2 Årsmötets stadgeenliga utlysande.

      Årsmötet godkände att kallelsen blivit stadgeenligt utlyst. Kallelsen skickades ut 2015-01-07 med e-post samt även brevledes med post till 13 medlemmar.

 

      Benkt Sjödahl föredrog dagordningen som godkändes av årsmötet.

 

§ 3 Val av ordförande och sekreterare.

      3a/ Val av ordförande.

      Till ordförande för mötet valdes Benkt Sjödahl.

      3b/ Val av sekreterare.

      Till sekreterare för mötet valdes Niclas Jönsson.

§ 4 Val av justerare tillika rösträknare.

      Till justerare och tillika rösträknare valdes Niklas Levin och Henrik Engström.

 

      Det fastställdes att 28 stycken har rösträtt på årsmötet. För att få majoritet vid röstning krävs 19 stycken röster.

 

§ 5 Styrelsens verksamhetsberättelse.

      Benkt Sjödahl redogjorde för styrelsens verksamhetsberättelse för 2014. Årsmötet godkände verksamhetsberättelsen. Bilaga 2.

§ 6 Styrelsens kassaberättelse.

      Kassören Cecilia Ramde redovisade kassaberättelsen för 2014 som godkändes av årsmötet. Bilaga 3.
                                                                                                        

§ 7 Revisionsberättelse.

      Revisionsberättelsen för 2014 lästes upp av revisor Ulf Axelsson och godkändes av årsmötet. Bilaga 4. Ulf påpekade att det till nästa årsstämma bör presenteras en budget.

       

§ 8 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.

      Årsmötet beslutade att styrelsen fick ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014.

 

§ 9 Motioner till årsmötet.

Inga motioner fanns att redovisa.

     

§ 10 Fastställande av avgifter.

      Årsmötet beslöt att 2014 års avgifter även ska gälla för 2015:

  • Medlemsavgift 425:-
  • Sjösäkerhetsavgift 25:-
  • Bryggavgift 500:-
  • Kölista 100:-
  • Vinterförvaring 300:-
  • 2:a handsavgift 1500:-
  • Pantavgift båtplatsinnehavare 300:- som återfås kontant vid 1 arbetsinsats
  • Påminnelseavgift vid utebliven inbetalning 150:-

 

§ 11 Val av ordförande.

      Till ordförande för 1 år valdes Benkt Sjödahl. Benkt meddelade att detta är sista året som han har möjlighet att vara ordförande då han är utomlands en stor del av båtsäsongen.

§ 12 Val av styrelseledamöter.

      Till ledamöter för ytterligare 2 år valdes enligt valberedningens förslag Magnus Andergren, Anders Fransson och Cecilia Ramde.

 

§ 13 Val av två revisorer på 1 år.

      Till revisorer för ytterligare ett år valdes enligt valberedningens förslag Ulf Axelsson och Jan-Michael Breider.

§ 14 Val av valberedning, två personer på 1 år.

      Till valberedning för ytterligare 1 år valdes Nils-Göran Ringberg och Göran Samuelsson.
                                                                                                        

§ 15 Övriga frågor.

      15a/ Arbetsdagar, sjösättning mm.

  • Vårstädning lördagen den 25 april med start 09:00
  • Höststädning söndagen den 11 oktober med start 09:00

   

      15b/ Vakthållning.

Årsmötet beslöt att hamnen skall bevakas 2 gånger per natt mellan 00:00 och 04:00 under perioden 2015-05-01 – 2015-10-10. Styrelsen sköter upphandling mot bevakningsbolag. Därutöver sker tillsyn varje morgon av utsedd klubbmedlem.

 

15c/ Ny miljölag för latrinhantering.

Benkt Sjödahl redogjorde grovt för införandet av ny miljölag angående ändrad latrinhantering för båtklubbar. HSS håller på och färdigställer en latrinanläggning. Vi som medlemmar i Sandsbrovikens båtklubb har möjlighat att använda denna.

 

15d/ Åtgärder med ramp.

      Henrik Engström, Anders Fransson, Håkan Jönsson och Greger Nilsson fick i uppdrag av årsmötet att bilda en arbetsgrupp som tar fram plan för ombyggnation av ramp.

 

15e/ Påminnelseavgift och inkasso.

      Benkt informerade årsmötet om att det kommer att debiteras en påminnelseavgift på 150 kronor för de som inte betalar sin faktura i tid. Betalas inte fakturan efter att denna påminnelse skickats ut kommer inbetalningen att drivas in via extern part och inkasso. Styrelsen har valt att göra på detta sätt då mycket tid läggs ner på att driva in obetalda fakturor. Årsmötet höll med.

 

§ 16 Mötets avslutande

      Ordförande Benkt Sjödahl tackar för visat intresse och avslutar mötet.

 

 

 

--------------------------------------      ------------------------------------------

Niclas Jönsson, sekreterare            Benkt Sjödahl, ordförande

 

 

 

      --------------------------------------      ------------------------------------------

 

      Niklas Levin                                      Henrik Engström

29 medlemmar samlades på årsmötet och klubben bjöd på smörgåstårta med tillhörande fika. Ett protokoll kommer att läggas upp på hemsidan inom kort men här är en sammanfattning av vad som besultades:

- Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för år 2014
- En arbetsgrupp bildades för att ta fram underlag till förbättringar av betongplattan vid rampen
- De inre båtplatserna har förbättrats
- De olika avgifterna för 2015 blir oförändrade. Fakturor kommer att utsändas i närtid. Några medlemmar släpar fortfarande från 2014 - TRÅKIGT men sant.
- Inga förändringar i styrelsen, revisorerna eller valberedningen
- Vårstädning sker lördag 25/4 kl 0900
- Vi kan tömma latrinavfall vid Evedal fr.o.m våren
- Skötselveckorna för 2015 kommer att finnas i pärmen i redskapsboden
- Årsmötet BESLUTADE att medlemsavgifter skall betalas enligt SVBK stadgar och om så inte sker får styrelsen agera hårdare mot dessa medlemmar.
 
Sammanfattningen av årsredovisningen och revisionsberättelsen gicks igenom för medlemmarna. I nedan bilder finns denna information
 
 

Sandsbrovikens Båtklubbs årsmöte 2015


Tid: Torsdagen den 22 januari med start klockan 19.00

Plats: Sandsbro församlingshem

Anmälan: Senast 20/1 klockan 15:00 tillDen här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Välkomna!

Söndagen den 12 oktober klockan 09.00 är det dags att förbereda vår hamn inför vintern.
Som vanligt skall vi ta upp sjösättningsbryggan, trädgårdsmöblerna skall på sin plats, snygga till området, se över bryggor m.m.
Peter kokar korv och Benkt håller sin information om vad som händer i vår båtklubb.

Välkomna söndagen den 12 oktober klockan 09.00!